La teua factura

Apostem per l'accessibilitat i la immediatesa, perquè els usuaris tinguen en tot moment la informació necessària per a conèixer al detall el cost del servici. Per açò, en les nostres factures podrà trobar:

Apareixen les dades de l'empresa facturadora, telèfons de contacte, web i informació de qualitat, distingits per emoticones per a facilitar la lectura.

En la part esquerra s'indiquen totes les dades d'identificació del contracte de subministrament com el número de referència, titular i direcció completa del subministrament. En la part dreta es detallen les dades de l'enviament postal. Si el client no ha especificat un domicili diferent, per defecte s'enviará a l'adreça del subministrament.

En aquest apartat s'inclou el número de factura, la seua data d'emissió, i l'ordinal del període facturat en l'any indicat, així com la freqüència de la facturació.

Aquest apartat inclou un gràfic amb la evolució del consum corresponent a l'últim any en m3. S'informa també del número de sèrie, calibre i cabal nominal del comptador instal•lat, així com les dates inicial i final amb les seues corresponents lectures que determinen el consum resultant facturat. Finalment s'inclou informació sobre la despesa mitjana diària, en €, durant el període facturat, i de la data aproximada de la propera lectura.

S'inclou un resum dels imports facturats per entitats. També es mostra la relació de les publicacions oficials de les tarifes aplicades en la factura, així com els coeficients correctors associats, en aquells casos que corresponga.

Es mostra l'import total més gran i clar, i s'afegeix un gràfic amb la distribució de les diferents entitats facturadores en percentatges, de manera que es dóna a conèixer de forma gràfica per a qui són els conceptes facturats a través del rebut de l'aigua.

En aquest espai s'informa també de l'existència de factures anteriors pendents de pagament, si fóra el cas..

Espai reservat per a mostrar:
a) les dades de domiciliació bancaris o el codi de barres per al pagament en oficina bancària,
b) les opcions disponibles per al pagament de la factura,
c) la data límit de pagament,
d) les dades de l'oficina més propera al seu subministrament i el seu horari d'atenció al públic.

Ací podrà veure els detalls de la seua factura, que desglossa conceptes del subministrament, taxes i cànons.

Quota de Consum

És la quantitat d'aigua consumida multiplicada pel preu del m3 que es paga a l'empresa subministradora del servei de proveïment d'aigua potable. S'aplicarà un IVA del 10%.

Quota de Servici

És el cost fix que es deriva de tindre aigua al seu abast en obrir l'aixeta encara que no la consumisca, ja que una part important dels costos del servici són fixos i independents que existisca o no consum. Aquest import es paga a l'empresa subministradora del servici de proveïment d'aigua potable i depén del calibre del comptador instal·lat. Suporta un IVA del 10%.

Quota de Manteniment Integral

El comptador és el dispositiu utilitzat per a registrar el consum d'aigua que al seu torn és la base per a calcular el cost del servici prestat i és propietat del servici. La Quota de Manteniment Integral està destinada a cobrir els costos de conservació del comptador i el seu lloguer que l'Empresa posa a la disposició de l'usuari. La Quota de Manteniment Integral garantix la substitució del comptador per un de nou al final de la seua vida útil o en cas d'avaria o parada sense cost algun per al titular. S'aplicarà un IVA del 21%.

Tarifa d'Inversions de l'Ajuntament

Concepte fix, dependent del calibre del comptador instal·lat, que es lliura a l'Ajuntament de València per a la realització d'inversions de renovació i ampliació de la xarxa de distribució i dels seus elements de control. S'aplicarà un IVA del 10%.

Taxes i cànons

Entre els diferents cànons facturats destaca el:

Cànon de sanejament / Generalitat Valenciana

Recaptat per compte de la Generalitat Valenciana destinat a cobrir el cost del tractament i depuració de les aigües residuals així com de construcció d'Estacions de Tractament d'Aigües Residuals (EDARs). Les aigües residuals han de ser tractades i depurades de manera que no siguen nocives per al nostre medi ambient. La Generalitat Valenciana és la institució encarregada de la construcció d'instal·lacions adequades per a aquest objectiu així com de la seua explotació i manteniment. Consta d'una quota de servici i una quota de consum que depén dels m3 d'aigua consumits.

Clavegueram / Ajuntament de València

Concepte recaptat per compte de l'Ajuntament de València i destinat a cobrir els costos del servici de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram. L'aigua, una vegada utilitzada, va en gran part al desaigüe. Aquestes aigües són residuals i han de ser conduïdes a través de la xarxa de clavegueram per a ser tractades de manera que no contaminen el nostre medi ambient.

Consisteix en una quota fixa mensual en funció del calibre del comptador instal·lat i d'una quota de consum per trams en funció dels m3 consumits

Cànon de Regulació Xúquer - Túria / Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Recaptat per compte de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de gestió de les infraestructures de les conques hidrogràfiques dels rius Xúquer i Túria.

TAMER / EMTRE

Concepte recaptat per compte de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus per la prestació del servici metropolità de tractament i eliminació de residus urbans. És una quota anual que depèn de l'ús de l'immoble i calculada segons els consums anteriorment facturats (durant els 12 mesos anteriors al 30 de setembre de l'any anterior al de la meritació de la taxa). Per a cada factura s'inclou la quota anual dividida en parts iguals entre totes les factures d'aigua d'un any.

Es tracta del sumatori de tots els conceptes detallats anteriorment.

En aquest apartat s'afegix informació per al client, principalment del tipus actualizació de dades, informació rellevant sobre el subministrament d'aigua, modificacions horàries, etc.

En aquesta part de la factura s'aprofita per a informar de novetats d'interès per al client, tals com l'oficina virtual, l' APP, factura digital, etc, incorporant codis QR per ampliar la informació.