Manual de Gestió

L'activitat principal d'EMIVASA es concreta, fonamentalment, en l'explotació de proveïment d'aigua potable (captació, tractament i distribució), encara que també desenvolupen unes altres activitats al servici de les comunitats i de la societat en general.

Tots aquests servicis es troben certificats d'acord amb les diferents normes i especificacions tècniques que regixen els sistemes de gestió de la qualitat i la cura del Medi Ambient.

La direcció d'EMIVASA ha decidit aplicar l'estratègia de disposar d'un únic sistema de gestió que engloba totes les activitats abans esmentades, amb la finalitat d'optimitzar esforços i fer més senzilla la seua aplicació diària. Aquest sistema de gestió es plasma en el Manual de Gestió del Grup.