Codi ètic

El codi ètic d’EMIVASA constitueix una manifestació dels valors i els principis d’actuació que s’han d’aplicar a tota la Societat, d’acord amb les millors pràctiques del mercat, així com amb la normativa que resulta d’aplicació a la nostra activitat.

Lògicament, este codi no pot donar resposta a totes i cadascuna de les situacions que puguen plantejar-se en el context de l’activitat social, sinó que ha de ser entés com una eina essencial perquè cada membre de la Societat sàpiga com actuar, què espera EMIVASA del seu comportament i a qui dirigir-se en cas de necessitat.

El codi ètic s’ha d’entendre sense perjudici de les normes, les polítiques i els procediments interns de la Societat, el coneixement i l’aplicació dels quals són també obligatoris.