Política de Prevenció de Delictes

EMIVASA, a través del compromís adquirit pel seu Consell d’Administració, recollit en aquesta Política de Prevenció de Delictes, assumeix la responsabilitat de realitzar una gestió activa de la prevenció del frau i delictes corporatius.

Aquesta política és aplicable a tots els empleats, directius i consellers EMIVASA en l’àmbit del cicle integral de l’aigua.

Els principis que inspiren aquesta política són els de legalitat, deguda diligència i gestió del risc. EMIVASA establirà models per a la identificació i control de requisits legals, incloent-hi els delictes a prevenir que puguen donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica.

El Comité d’Ética establit pel Consell es constitueix com a Òrgan de Supervisió de EMIVASA, amb poders autònoms d’iniciativa i control, responsable de supervisar el funcionament i l’observança d’aquests models. Així mateix, es dota a l’organització d’un responsable de compliment amb l’encàrrec de mantindre i impulsar la prevenció de delictes en el si d’aquesta.

Tota conducta reprotxable penalment està absolutament prohibida i els incompliments seran sancionats d’acord amb el sistema disciplinari aplicable en cada cas. EMIVASA identificarà activitats en les quals puguen ser comesos delictes que puguen donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica, controlarà l’exposició al risc a través de mesures i controls preventius, impartirà formació a empleats i directius i establirà mecanismes de consulta i denúncia interna amb garanties de confidencialitat i no represàlia.