Control d'abocaments

El Pla de Control d'Abocaments (PCA) és un mòdul del Sistema de Gestió de Sanejament que permet realitzar, des d'un entorn gràfic, la gestió del control d'abocaments d'un municipi i gestionar una ràpida resposta.

Amb el PCA es realitza la gestió de les estacions de mostratge a partir de la informació de les activitats de les indústries que realitzen abocaments, dels paràmetres analitzats i de la informació dels resultats de les anàlisis realitzades.

El control d'abocaments s'integra amb el sistema de gestió de xarxes i el sistema de gestió de clients. D'aquesta manera, per a cada una de les indústries inventariades, permet definir la seua activitat, el sector en el qual s'engloba, el nombre i la ubicació dels punts de connexió a la xarxa, les estacions de mostratge que recullen els seus abocaments, els paràmetres que cal analitzar, la càrrega contaminant, l'estudi de consums...

Com a principal funcionalitat, permet la detecció en distints punts de la xarxa de col·lectors d'abocaments perillosos per part d'algun usuari, i la localització d'aquells abocaments que perjudiquen el correcte funcionament de la instal·lació de sanejament abans que provoquen problemes en el procés de l'EDAR.

És una eina útil per a dur a terme el seguiment tant de les sol·licituds de permís d'abocament a la xarxa municipal de clavegueram com dels expedients sancionadors oberts per les respectives administracions locals.

Presenta funcionalitats que la fan apta no sols per a la gestió de control una vegada determinats els punts o estaciones de mostratge, els paràmetres que cal controlar en cada una de les estacions i la periodicitat de las mostres, sinó que pot actuar com a eina de disseny del mateix pla, alhora que contribuïx a confeccionar el pla de control d'abocaments quant a nombre d'estacions òptimes, paràmetres de control en cada estació en funció de les activitats que hi abocaran i periodicitats recomanables de mostratge dels esmentats paràmetres.

Així mateix, permet la incorporació d'informació en forma de fotografies, vídeos i uns altres documents d'interés que aporten la informació necessària per a una ràpida resposta donat cas que fóra necessària.

Es poden obtindre mapes temàtics de la xarxa, en els quals es poden realitzar distintes classificacions segons la informació que es desitge obtindre.

EMIVASA, mitjançant el seu servici de control d'abocaments, pretén protegir el medi receptor, ja  siguen aigües continentals i marines, i detectar l'origen dels focus contaminants i actuar mitjançant una estratègia de prevenció de la contaminació provocada per abocaments incontrolats (segons establix la Directiva Marc de l'Aigua 2000/60/CE)

 

Entitat d'Inspecció

La qualitat dels treballs realitzats es garantix a través de GAMASER, que està acreditat per ENAC com a Entitat d'Inspecció mediambiental en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020, en els àmbits d'aigües residuals, aigües continentals superficials i marines.

A més GAMASER és Entitat Col·laboradora de l'Administració Hidràulica en matèria de control i vigilància de la qualitat de les aigües i de gestió d'abocaments al Domini Públic Hidràulic, com a Organisme d'Inspecció en els Objectes 1 i 3 “Cabal i contaminants”, i “Qualitat medi receptor” segons el Protocol d'Inspecció d'Abocaments d'Aigües Residuals destinat a les Entitats Col·laboradores de l'Administració Hidràulica (PIA).