Lectura, facturació i cobrament

EMIVASA oferix un servici integral de tots els processos derivats de la distribució d'aigua gràcies a l'experiència acumulada en la prestació de servicis als nostres clientes.

Aquests servicis es concreten en els següents: 

  • Personal especialitzat: professionals de primer nivell que ens permeten prestar servicis tan rellevants en la lectura del parc de comptadors de proveïments com el de València.
  • Utilització de sistema de lectura mitjançant un terminal portàtil o mitjançant sistemes de telelectura instal·lats en alguns proveïments . 
  • Sistema de cobrament que permet accedir fins a un 99% a la informació en el domicili de l'abonat gràcies a una tecnologia d'avantguarda. 
  • Ampli ventall de servicis que cobrixen las necessitats del client i que permeten realimentar el seu disseny amb la finalitat de millorar-lo.

Lectura de Comptadors

El comptador és el mecanisme que registra el consum d'aigua potable dels habitatges i servix com a base per a la facturació del servici prestat. El seu manteniment i la seua conservació és realitzat per l'empresa i en conseqüència el cost de reparació i/o substitució està inclòs en el rebut de l'aigua potable.

El comptador té encomanada la missió de registrar el consum d'aigua potable dels punts de consum, en general habitatges, en funció de la freqüència de lectura/facturació, consum que servisca de base per a la facturació del servici prestat.

La fiabilitat de la lectura del comptador és fonamental per a registrar correctament l'aigua consumida a nivell individual i en to el proveïment. Per a açò, se seguixen tres grans màximes: cap comptador parat o avariat, cap comptador amb més de 10 anys d'antiguitat a través d'un pla de renovació permanent i tots els comptadors que s'instal·len  són de classe metrològica C.

La qualitat de la lectura depén que el comptador puga ser llegit. Hi ha una part important de comptadors en l'interior dels habitatges que no poden ser llegits si l'usuari del servici es troba absent en el moment de lectura del comptador. Per a millorar la qualitat de lectura, EMIVASA és pionera en la instal·lació de comptadors equipats amb mòduls de radiofreqüència que permeten capturar la lectura sense necessitat d'accedir directament al mesurador, adaptant amb aquest fi les quotes que es perceben en concepte de manteniment i conservació de comptador.

Els servicis que prestem són sempre facturats des de les nostres oficines i són pagats bé mitjançant domiciliació bancària bé mitjançant abonament directe en les nostres oficines, mai són cobrats a domicili.

Gestió intel·ligent de comptadors

Amb la telelectura s'ha aconseguit un canvi de model de negoci en la gestió del proveïment. Hui en dia enfrontem el repte d'adequar la gestió a les necessitats socials, ambientals i econòmiques que planteja la realitat. En aquest sentit, els beneficis inherents a aquesta gestió de comptadors intel·ligents són els següents:

  • Evitar molèsties en no haver d'accedir als domicilis, excepte per a inspeccions puntuals.
  • Reduir a nivells ínfims la facturació de consums estimats.
  • Alertar de possibles anomalies en las pautes de consum que puguen ser causades per fuites en la instal·lació interior.
  • Facilitar informació detallada dels consums amb major periodicitat en l'oficina virtual.
  • Reduir el període entre que un comptador s'avaria i és substituït.
  • Anticipar la detecció de fuites en la xarxa de proveïment realitzant balanços hídrics amb consums reals.