Potabilizació

Mitjançant l'aplicació de les tecnologies disponibles més avançades, l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) rep l'aigua bruta ja siga superficial o subterrània i la sotmet a una sèrie de tractaments per a  garantir que arribe a les llars lliure de microorganismes perjudicials per a la salut, de substàncies tòxiques així com d'olors i sabors.

El tractament de potabilització s'inicia amb el pretractament en l'entrada de l'ETAP, que consistix en una fase de desbast de l'aigua bruta, de manera que, mitjançant una reixa i posteriorment un macrotamís s'eliminen els sòlids de gran grandària .

Després d'aquesta fase comença la de desinfecció/oxidació primària, amb diòxid de clor, la característica més important de la qual és que si es dosa en l'aigua bruta com a oxidant inicial, aconseguix oxidar les substàncies orgàniques o húmiques sense formació de subproductes halogenats.

Prèviament a la decantació es dosa carbó actiu en pols, la finalitat del qual és la d'absorbir microcontaminants específics de l'aigua que l'aigua bruta poguera contenir com pesticides i/o substàncies sàpides.

Posteriorment es produïx l'etapa de decantació. Abans d'entrar en els decantadors s'efectua una acidificació de l'aigua mitjançant dosatge de diòxid de carboni, amb  la qual aconseguim reduir el valor de pH, i produïm una aigua no incrustant i millorem el procés de coagulació i desinfecció.

La decantació consistix en l'eliminació de partícules per sedimentació, partícules que poden procedir de substàncies dissoltes, sòlids en suspensió o partícules col·loïdals. Mitjançant la dosificació de coagulant (policlorur d'alumini) i a continuació floculant (poliDADMAC), aquestes partícules augmentaran la seua grandària i passaran a ser sedimentables en els decantadors. Les partícules sedimentades en el fons del decantador, s'extrauran en forma de fang de porga i passaran a tractament de fangs. A l'eixida dels decantadors té lloc una desinfecció intermèdia amb clor.

L'aigua decantada passara a l'etapa de filtració, que consistix en el pas de l'aigua a través d'arena silícia o carbó actiu granular (CAG) en un jaç granular. En el cas dels filtres de CAG, a més de la  retenció física de partícules, tindrà lloc també eliminació química per adsorció de substàncies orgàniques i per tant la millora organolèptica de l'aigua tractada.

Finalment es realitza una desinfecció final, per radiació ultraviolada i cloració posterior fins a abastar el valor de clor lliure residual objectiu a eixida de planta. La desinfecció ultraviolada és un procés físic de desinfecció molt eficaç que requerix un temps de contacte entorn de segons per a completar la inactivació de patògens.