Prevenció de riscos

La política de prevenció d'EMIVASA té com a objectiu general promoure la millora de les condicions de treball per a elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, així com la seua satisfacció i motivació personal.

Aquesta política es recolza en els principis de l'acció preventiva establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb l'objectiu de promoure la millora de les condicions de treball. 

Amb aquesta finalitat s'ha desenvolupat un sistema de gestió de la prevenció destinat a la millora contínua de les condicions de treball i a salvaguardar la seguretat i salut dels treballadors a partir del compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Dins d'aquest sistema s'establixen els cursos necessaris per a garantir la informació, consulta i participació dels treballadors.

Es garantix que els treballadors reben la formació adequada i necessària sobre les condicions de seguretat i salut del seu lloc de treball i sobre procediments de treball segur.

La prevenció de riscos laborals s'integra en totes les activitats i decisions que s'adopten en tots els nivells de l'empresa, ja siga en els processos tècnics, en l'organització del treball, en l'assignació de recursos i en les condicions en què es desenvolupa el treball.

Els contractistes, subcontractistes, subministradors i proveïdors en general han d'implicar-se també en la millora de les condicions de treball a través de la coordinació d'activitats.