Model matemàtic

EMIVASA, a través de Global Omnium, és pionera en la gestió de xarxes amb models de simulació hidràulica en temps real, i monitoritza l'operació i control d'una xarxa tan complexa com és el Sistema de Proveïment de la Xarxa Metropolitana de València, amb aproximadament 1,5 milions d'habitants i 3.000 Km de canonades.

La moderna gestió dels proveïments d'aigua requerix cada vegada més  la utilització de models matemàtics de simulació hidràulica, atesa la complexitat de l'entorn de canonades, dipòsits i elements de regulació que són necessaris per a garantir el transport de l'aigua des de les fonts de subministrament fins a l'abonat final, en condicions de pressió i qualitat adequades.

Els models hidràulics reproduïxen el comportament real de la xara de distribució d'aigua, per la qual cosa són una eina útil per a conéixer i predir l'estat de la xarxa sota diferents hipòtesis de consum o d'operació.

Per a  aconseguir la màxima eficàcia, els avenços han estat continus, a través de la integració del model amb unes altres eines de gestió de l'empresa, com el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) que conté les dades de tots els elements que constituïxen les xarxes d'aigua potable i posteriorment amb el Sistema de Control i Adquisició de Dades (SCADA) que permet controlar des d'un lloc central l'operació diària del sistema hidràulic.