Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS)

L'explotació de las xarxes de proveïment d'aigua i sanejament es realitza a través dels Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). Es tracta del punt en el qual s'integren i s'adapten tots els sistemes corporatius i aquelles eines relacionades amb la gestió diària del proveïment com el Sistema de Gestió de la Distribució i el Sistema de Gestió del Manteniment.

El GIS és el sistema on s'actualitza la informació de les infraestructures hidràuliques i on es relaciona la ubicació geogràfica dels elements, la seua topologia i les seues característiques tècniques. El GIS representa el nucli central de la informació gràfica i alfanumèrica del Sistema de Gestió de Xarxes (SGX).

La consulta de la situació del sistema de proveïment s'efectua mitjançant un navegador estàndard. D'aquesta manera es facilita l'accés a la informació des de qualsevol punt de la xarxa interna fins als nostres usuaris i des d'Internet fins als nostres clients.

Entre les seues funcions es troben:

 • Les consultes avançades de l'inventari de xarxes: longitud de les xarxes, nombre d'elements hidràulics per tipus, ràtios,…
 • La generació de mapes temàtics, que oferixen una representació gràfica de les característiques tècniques de les infraestructures.
 • La impressió de plànols mitjançant plantilles assistides que simplifiquen el procés de configuració.
 • Els perfils longitudinals de les xarxes i la gestió de conques d'abocament.
 • La vinculació de la informació amb documents, fotografies, etc.
 • La incorporació de cartografia ràster i ortofotogrames de color.
 • El modelat en 3D mitjançant xarxes triangulars irregulars (TIN) i models digitals del Terreny (MDT).
 • La mobilitat GIS, permet consultar en temps real la informació relativa a la situació del proveïment mitjançant PCs portàtils reforçats.
 • La localització d'elements mitjançant la integració amb sistemes GPS.
 • La connexió amb models matemàtics (EPANET i MOUSE).
 • Noves possibilitats de gestió en les xarxes gràcies a la connexió entre les connexions de servici representades en GIS i el Sistema de Gestió de Clients que permet la integració amb uns altres mòduls del SGR.

 

Sistemes de Distribució

El Sistema de Gestió de la Distribució (SGD) és un sistema d'informació integral integrat en el GIS, que permet conéixer en tot moment l'estat operatiu de la xarxa de proveïment i la repercussió sobre els seus usuaris.

En el SGD s'establixen les relacions topologicohidràuliques dels clients amb el recurs “aigua”, i oferix les referències geogràfiques d'ubicació de cada un dels agents que intervenen i de quants esdeveniments es produïxen.

Entre els múltiples avantatges que comporta, destaca la major rapidesa en la detecció de possibles avaries i la seua resolució, mitjançant l'anàlisi de les causes i els efectes que se'n deriven, alhora que s'optimitza l'ús dels recursos emprats. Així mateix, aquesta eina permet determinar amb facilitat el polígon de tall necessari per a resoldre una avaria i aconseguix reduir el nombre de clients afectats gràcies al seu coneixement de la sectorització de la xarxa i per l'estudi informatitzat de les actuacions que cal dur a terme per a minimitzar l'efecte de l'avaria. També aconseguix la millora en la planificació i control del manteniment preventiu de les xarxes i assegura un seguiment i control dels projectes de renovació de xarxes.

El SGD permet realitzar una gestió centralitzada del proveïment i estendre les aplicacions d'acord amb les necessitats operatives. Entre les seues funcions destaquen:

 • La planificació i seguiment de treballs en la xarxa, identificant les zones del proveïment sobre les quals s'està treballant.
 • El seguiment en temps real de l'estat de les xarxes. Les operacions de manteniment de la xarxa en modifiquen l'estat operatiu, i reflectixen en el sistema les incidències o avaries detectades.
 • La connexió amb el Centre d'Atenció Telefònica, que permet ubicar geogràficament les incidències comunicades pels nostres clients, així com la traçabilitat dels avisos rebuts.
 • La generació d'ordres de treball per a les brigades de manteniment i el registre posterior del resultat de cada actuació, que inclou terminals mòbils per a treball en camp que permeten l'actualització immediata de la informació.
 • El manteniment preventiu mitjançant la integració amb sistema de gestió d'actius.
 • La gestió de projectes, disseny de les solucions constructives per a noves canalitzacions i localització dels desenvolupaments urbanístics.
 • La gestió d'afeccions en la xarxa, el seguiment i el control de les interferències a las xarxes ocasionades per tercers.
 • La gestió comercial, que dóna suport a les sol·licituds de servici de nous clients.
 • La gestió patrimonial per al control del valor dels actius i la seua ubicació.

 

Sistemes de Manteniment

El Sistema de Gestió del Manteniment (SGM) és un sistema d'informació emmarcat en el GIS, que permet realitzar la gestió integral de les xarxes de sanejament d'aigües. És un sistema integrat en l'arquitectura del sistema de gestió de xarxes per a compartir-hi les dades cartogràfiques de les xarxes de sanejament incorporades.

Integra múltiples funcionalitats amb un disseny modular que permet realitzar una gestió centralitzada de les xarxes de sanejament i estendre les aplicacions d'acord amb les necessitats operatives. Les funcionalitats més representatives són:

 • La planificació i el seguiment dels treballs en la xarxa, que  identifiquen les zones de la xarxa de sanejament sobre les quals s'està actuant.
 • El seguiment de les operacions de manteniment de la xarxa, que reflectix en el sistema les incidències o avaries detectades.
 • La connexió amb el Centre d'Atenció Telefònica, que permet ubicar geogràficament les incidències comunicades pels nostres clients, així com la traça dels avisos rebuts.
 • La generació d'ordres de treball per a les brigades de manteniment i registre posterior del resultat de cada actuació, que inclouen terminals mòbils per a treball en camp que permeten l'actualització immediata de la informació.
 • El manteniment preventiu mitjançant la integració amb sistema de gestió d'actius, que inclouen inspeccions periòdiques d'obres i elements, neteges periòdiques de embornals, lectures periòdiques de limnímetres, ...
 • La gestió de projectes, disseny de les solucions constructives per a noves canalitzacions i localització dels desenvolupaments urbanístics.
 • La gestió d'afeccions en la xarxa, seguiment i control de les interferències a les xarxes ocasionades per tercers.
 • La gestió patrimonial per al control del valor dels actius i la seua ubicació.