Telecomandament

El sistema de Telecomandament permet l'optimització del proveïment i es basa en autòmats o PLC´s d'última generació i demostrada fiabilitat en el sector industrial, enllaçats amb les estacions mestres a través de xarxes de ràdio privades, xarxa telefònica, telefona mòbil (GPRS i GSM), xarxes ethernet i enllaços per fibra òptica.

La instal·lació del telecomandament i telecontrol permet un millor maneig de les instal·lacions. EMIVASA disposa en les zones que gestiona, de Sistemes de Telecomandament i Telecontrol que permeten:

  • Conéixer les variables que informen de l'estat de la xarxa (cabals, pressions, concentracions de clor lliure, etc.), proporcionades per la instrumentació adequada per a garantir la seua fiabilitat.
  • Conéixer l'estat de funcionament dels elements i equips integrats dins dels centres de producció d'aigua potable i bombeig.
  • Modificar consignes d'elements que funcionen en mode automàtic.
  • Maniobrar determinats elements d'operació de la xarxa a distància.

Actualment açò es realitza mitjançant el concurs d'un total de 348 estacions remotes, que gestionen 6.100 instruments de mesura, 12.000 estats i alarmes, 2.500 ordres i 24 instal·lacions de telecomandament, que permeten realitzar maniobres sobre 200 vàlvules, 400 motors-bomba, des dels Centres de Control ubicats estratègicament en delegacions i plantes.

Les dades recollides en temps real de cada una de les estacions remotes són concentrades en les estacions mestres i gestionades i visualitzades en els Centres de Control per aplicacions d'interfície Home-Màquina basats en sistemes SCADA (programari implantat en un PC que presenta les dades a un operador que a través del qual en controla el procés).

Des d'ací, les dades són centralitzades mitjançant sistemes i eines informàtiques d'última generació que permeten enllaços bidireccionals via Internet amb publicacions web que garantixen màxima seguretat, fiabilitat i flexibilitat en la supervisió remota de les instal·lacions.

A més de la gestió dels sistemes de telecomandament mitjançant sistemes SCADA, la informació obtinguda és analitzada, emmagatzemada i classificada, per a posteriorment poder ser emprada:

  • Per a la generació d'informes estadístics.
  • Per a anàlisis en cas d'afeccions en el servici.
  • Per a la confecció i actualització de models matemàtics de les xarxes de distribució d'aigua potable.
  • Per a realitzar la gestió del manteniment.
  • Per tal d'assegurar la qualitat i millora continuada en la gestió dels processos.
  • etc.

El sistema de Telecomandament dels sistemes de proveïment es basa en autòmats o PLC´s d'última generació i demostrada fiabilitat en el sector industrial, enllaçats amb les estacions mestres a través de xarxes de ràdio privades, xarxa telefònica, telefonia mòbil (GPRS i GSM), xarxes ethernet i enllaços per fibra òptica. En els punts més estratègics de les xarxes dels proveïments s'incorpora redundància en els equips i canals de comunicacions, augmentant la fiabilitat i robustesa en el funcionament.