Renovació i ampliació de la xarxa de distribució


  • Duración: 2016-2017

Actuacions i millora de la xarxa d'aigua potable al barri del Cabanyal

Les obres de renovació i millora de la xarxa de distribució al barri del Cabanyal, compreses en el pla d'inversions municipal per al subministrament d'aigua potable, es van plantejar com a anticipació a les obres de reurbanització del mateix i en coordinació amb aquestes.

Els treballs que es van iniciar l'agost passat, i amb un termini d'execució de 12 mesos, contemplen la substitució de, aproximadament, set quilòmetres de canonades, afectant, principalment, i en coherència amb la reurbanització, als carrers Dr. Lluch, Reina, Barraca i Avinguda Mediterrani. En menor mesura està prevista la renovació de trams en els carrers José Benlliure, Progrés i Pare Luis Navarro, compresos entre l'Avinguda Mediterrani i Empar Guillem.

Amb l'objectiu d'optimitzar recursos, s'ha prioritzat la renovació atenent a criteris de vulnerabilitat i capacitat hidràulica, substituint, per tant, canonades de materials obsolets, amb un índex de fugues alt, i que hagen arribat al final de la seua vida útil. En conseqüència, s'ha plantejat la substitució de canonades de fundició gris i de fibrociment, totes dues amb una antiguitat mitjana major de 50 anys i amb índex d'avaries elevat. La necessitat del canvi ve, també, determinada pel fet que les primeres presenten un major deteriorament hidràulic per estretament del conducte, causat per dipòsits de sediments i la corrosió. Pel que fa a les segones, es caracteritzen per alts, i poc previsibles, temps de reparació.

El pla d'inversions preveu la substitució de les anteriors per canonades de fundició dúctil amb increment de diàmetres, la instal·lació de vàlvules de tall, ventoses i desguassos i el tancament de malles. Amb això, s'aconsegueix homogeneïtzar els materials per facilitar el manteniment, reduir l'àmbit d'afecció davant avaries, evitar culs-de-sac amb el consegüent estancament d'aigua i, en definitiva, augmentar la fiabilitat de la xarxa.

Tot això persegueix com a fi últim millorar el servei oferit, anticipar-se a l'evolució de la demanda a través del temps, reduir les pèrdues d'aigua i les interrupcions causades per avaries.