Manteniment legal industrial de centres de transformació en l'ETAP "El Realón"


  • Duración: Febrero 2017

Revisió anual dels centres de transformació de l'ETAP "El Realó" (Picassent)

Hi ha el RD 337/2014 de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, pels quals es regeixen tots els aspectes legals que s'han d'acomplir en una instal·lació elèctrica d'alta des del seu disseny, mesures de protecció i també el manteniment associat a aquestes instal·lacions.

Amb el compliment d'aquest manteniment anual legal s'aconsegueix tenir instal·lacions d'alta importància en el procés productiu en bon estat, garantint així el seu bon funcionament, i el que és més important, es garanteix el bon funcionament dels elements de protecció a les persones a nivell de riscos elèctrics .

En aquests treballs es realitzen els operacions de manteniment dels transformadors, interruptors, seccionadors i línies de tensió de les instal·lacions. El manteniment té una periodicitat anual, es realitzen amb proveïdors homologats i cada tres anys s'ha de passar una revisió per un organisme de control autoritzat (OCA).