SUBSTÀNCIES SÀPIDES


  • Duración: 2012-2015

Determinació de substàncies sàpides en aigua de consum

Les principals queixes dels consumidors per la qualitat de l'aigua  està relacionada amb  l'olor que fa i el sabor que té, produïts pel metabolisme de certs organismes.

Entre els principals orígens  de l'olor i el sabor hi ha els ions inorgànics com el ferro, el manganés, el sulfat, etc., i, d'altra banda, compostos orgànics produïts pel metabolisme de determinats microorganismes com poden ser les algues. Entre estos compostos trobem el 2- Metilisoborneol (2-MIB) i la geosmina, els haloanisols (clorats i bromats) i els fenols.

Utilitzant l'última tecnologia en cromatografia de gasos amb detecció de masses triple quadripol, s'ha desenrotllat un mètode ràpid que permet en menys de 5 hores obtindre la informació de 10 compostos representatius de les substàncies sàpides com els *tricloroanisoles, *Geosmina, 2- *MIB i alguns fenols. El mètode s'ha validat d'acord amb els criteris de l'EN-ISO 17025, amb uns límits de sensibilitat molt baixos a l'entorn de les 10 parts per milió de compost.

Amb este nou estudi s'ha aconseguit disposar d'un mètode analític fiable i robust per al seguiment d'un ampli grup de compostos problemàtics que aporten olor i sabor a l'aigua i que tant preocupen els consumidors.

Este mètode s'aplica de forma rutinària per al control de les aigües de consum humà en les ETAP i en les xarxes de distribució.