Telelectura


  • Duración: 2009-2014
  • Líder: Aguas de Valencia

Implantació d'un sistema integral de gestió del servei de subministrament d'aigua basat en la lectura remota de comptadors intel·ligents

La instal·lació de comptadors intel·ligents, és a dir, aquells que són capaços de transmetre dades de consum de forma remota, permete al gestor de l'abastiment oferir un servici més eficient i de major qualitat.

El projecte de telelectura del Grup Aguas de Valencia té dos grans àrees d'activitat: d'una banda, el disseny i instal·lació d'infraestructures de telelectura en diferents ciutats; i d'altra, el desenvolupament de les eines necessàries per aprofitar al màxim el potencial del model de gestió.

L'eina W≈mdM, desenvolupada pel grup, permet independitzar l'elecció de la solución metrológica més adient a cada lloc, de la tecnologia de comunicació utilitzada per cada fabricant. Així, esta eina és capaç d'integrar i processar la informació que arriba des de la infraestructura de telelectura de més de 6 fabricants de contadors diferents, cadascun d'ells utilitzant una solució de comunicació diferent.

D'altra banda,  la plataforma superior W≈mtM, també desenvolupada al si del grup, permet la integració de la infraestructura de gestió de la telelectura amb els demés sistemes de gestió de l'empresa. Així, esta plataforma és capaç de generar ordres de traball per al manteniment de la infraestructura, generar alarmes de fuga interna, etc.

A més a més, el desenvolupament d'eines específiques de gestió ha anat acompanyat de la implantación una serie d'eines auxiliars mitjançant les quals s'aconsegueix augmentar l'eficiència de la xarxa i la qualitat del servici.

Més informació