SmartH2O


  • Duración: 2014-2017
  • Organismo: Comisión Europea
  • Programa: FP7
  • Líder: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
  • Socios: Emivasa (SPA), Aguas de Valencia (SPA), Politecnico di Milano (ITA), The University of Manchester (UK), Universitat Politècnica de València (SPA), EIPCM (GER), SetMobile (RO), Moonsubmarine (UK), Thames Water (UK), Società Elettrica Sopracenerina (CH)

www.smarth2o-fp7.eu

Una plataforma TIC basada en computació social que promou una gestió eficient del consum d'aigua

SmartH2O està desenvolupant una plataforma TIC amb la finalitat de realitzar computació social i anàlisi de dades per a, mitjançant la modelització d'hàbits de consum i l'estudi de tarifes dinàmiques, reduir el consum domèstic d'aigua.

El projecte pretén que els usuaris participen de forma proactiva en la gestió de la demanda, a través d'eines de concienciació cooperatives i jocs persuasius de reducció de consum, entre altres estratègies. Els resultats del projecte seran evaluats als casos d'estudi de València i Locarno (Suïssa).

Objectius del projecte

El projecte SmartH2O dotarà a operadors d'aigua, ajuntaments i ciutadans, d'una plataforma per a millorar la gestió de la demanda gràcies a la integració de la telelectura (medició de consum mitjançant comptadors intel·ligents) amb la computació social, incloent l'estudi de models avançats d'anàlisi de patrons de consum.

La plataforma desenvolupada permetrà dissenyar, desenvolupar i implementar millors polítiques per promoure una reducció del consum d'aigua sense comprometre la qualitat de vida dels ciutadans, i incrementant la seguretat del recurs.

Per aconseguir l'objectiu general, el projecte defineix altres objectius específics:

  • Comprendre i modelitzar el comportament actual dels consumidors d'aigua partint de la base de consums històrics i els rebuts en temps quasi-real (telelectura).
  • Predir com el comportament dels consumidors pot veure's influenciat per diferents polítiques de gestió de la demanda, evaluant l'impacte que tenen les campanyes de concienciació, les eines socio-participatives o les tarifes dinàmiques.
  • Incementar la concienciació dels consumidors per a que valoren l'aigua com a recurs, i estimular-los per a reduïsquen el consum mitjançant eines innovadores.