Diccionari

ABONAT

L'abonat del servici és aquella persona física o jurídica que formalitza el contracte de subministrament d'aigua amb l'empresa subministradora.

BIOWIN

El Biowin és un programari de simulació dinàmica el qual ha de ser calibrat amb les característiques de l'EDAR que es vol simular, fet que permet simular diferents configuracions o formes de treballar en el procés per a optimitzar l'eliminació biològica de nitrogen o qualsevol un altre paràmetre.

COGENERACIÓ

És la producció combinada d'energia tèrmica i d'energia elèctrica a partir de combustible. 

COL·LECTOR

Canonada de grans dimensions que forma part del clavegueram i que arreplega les aigües pluvials i residuals i les condueix a l'estació depuradora.

COMPTADOR

És un aparell mecànic de mesuratge que comptabilitza l'aigua utilitzada per l'abonat.

COMPOSTATGE

Procés biològic controlat i tractament dels fangs resultants de l'acció de la depuradora. Amb la barreja amb residus vegetals i el control de procés de descomposició de la matèria s'aconsegueix un material net de bacteris que serveix d'adob verd a l'agricultura. El material que s'obté pot ser incorporat al sòl com a fertilitzant biològic d'alta qualitat.

CORRELACIÓ

La correlació és un mètode de treball que persegueix com a objectiu la localització de les fugues en la xarxa d'aigua potable i que hi disminuïsquen les pèrdues.

DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS Conjunt d'operacions necessàries per a eliminar contaminants dissolts o en suspensió de les aigües residuals, fins a un nivell que permeta abocar-les tant en les aigües continentals com en les marines, o la seua ocupació en altres aplicacions.   DEPURACIÓ SECUNDÀRIAInclou processos químics i, especialment biològics, amb un rendiment en eliminació de matèria orgànica fins al 90 %. Es recorre a bacteris que actuen dins dels tancs grans, agitats i amb ajuda a l'oxigenació de l'aigua, alimentant-se d'esta matèria orgànica contaminant, ja que són separats posteriorment de l'aigua mitjançant un nou procés de decantanció. Existeixen diversos tipus de tractaments secundaris: fangs actius, ventilació prolongada, llits bacterians...

DEPURACIÓ TERCIÀRIA

Processos addicionals que eliminen la matèria orgànica en un percentatge superior al 95 %, i altres compostos de nitrogen i fòsfor que amb prou faenes són eliminats en els tractaments més senzills i són causa del creixement d'algues que esgoten l'oxigen de l'aigua. L'eliminació del nitrogen es realitza per una via biològica, mitjançant microorganismes que assimilen el nitrogen o el converteixen en gas. El fòsfor pot eliminar-se de la mateixa forma o per via química, mitjançant l'addició de reactius.

DESNITRIFICACIÓ

Tractament emprat per a l'eliminació de nitrats de l'aigua, convertint-los en nitrogen en forma gasosa emés a l'atmosfera.

EDAR

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) és una instal·lació destinada a l'eliminació de la càrrega contaminant que hi ha en les aigües residuals, abans que siguen retornades a la naturalesa o destinades a qualsevol altra fi.

ETAP

L'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) és una instal·lació en la qual es tracta l'aigua per a fer-la potable, és a dir, apta per al consum humà.

EPANET

EPANET és un programa d'ordinador per a l'anàlisi de sistemes de distribució d'aigua potable. El programa permet realitzar anàlisis hidràuliques de xarxes de canonades per a obtindre la pressió i els seus cabals.

FANG, LLOT

Residu de consistència pastosa, amb un percentatge variable d'aigua que prové de la depuració d'aigües residuals.

FANGS ACTIUS

Procés biològic de tractament d'aigües basat en el cultiu d'un determinat tipus de microorganismes, en forma floculada, en la massa d'aigua, que són capaços d'eliminar la matèria orgànica carbonosa i/o nitrogenada de l'aigua.

GIS

És el Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), on se suporta l'explotació de les xarxes de proveïment d'aigua i sanejament. És el nucli al qual s'acoblen els sistemes corporatius i eines que resolen tots els aspectes de la gestió diària.

LECTURA ESTIMADA DEL COMPTADOR

És aquella que es fa servir per a la facturació, en no disposar d'una lectura real del comptador. Hi ha diversos motius pels quals podem no disposar d'una lectura real del comptador:

  • Comptador dins de l'habitatge sense accés.
  • Cambra de comptadors amb clau particular i ningú ens dóna accés.
  • Comptador avariat.
  • Per ser el període de facturació inferior al de presa de lectures establit en la població corresponent.

LECTURA REAL DEL COMPTADOR

És aquella que s'obté de la presa de lectura del comptador. Pot ser presa pel lector o bé l pot aportar l'abonat.

NIA/SUBNIA

És el número d'identificació de l'abonat. És una referència que l'empresa assigna a un abonat quan este formalitza el contracte de subministrament d'aigua. Un abonat només tindrà assignat un NIA, amb tants punts subNIA com contractes d'aigua tinga o haja tingut amb l'empresa. Este número és molt útil per a localitzar de forma ràpida l'abonament contractat.

POLÍTICA DE QUALITAT

Intencions globals i orientacions d'una organització relatives a la qualitat tal com s'expressen formalment per l'alta direcció.

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Declaració pública i formalment documentada per part de la direcció sobre les intencions i els principis d'acció de l'organització sobre la seua actuació mediambiental.

SECTORITZACIÓ

La sectorització de les xarxes hidràuliques és una de les mesures més eficaces per a disminuir l'aigua no registrada i millorar el rendiment hidràulic de les infraestructures de distribució de l'aigua potable. Sectoritzar una xarxa consisteix a dividir-la en zones aïllades, de manera que en cada partició resultant es puga registrar el consum d'aigua i puga actuar-se sobre la pressió i sobre el cabal subministrat.

SGA

El Sistema de Gestió d'Abonats (SGA) és un sistema d'informació que permet dur a terme els processos d'atenció al client, lectura, facturació i cobrament, segons les directrius marcades pel titular del servici.

SGD

El Sistema de Gestió de la Distribució (SGD) és un sistema d'informació integral suportat sobre GIS, que permet conéixer en tot moment l'estat operatiu de la xarxa de proveïment i la seua repercussió sobre les seues usuaris.

SGS

El Sistema de Gestió del Sanejament (SGS) és un sistema d'informació suportat sobre GIS, que permet realitzar la gestió integral de les xarxes de sanejament d'aigües.

DADES BANCÀRIES

És el número de compte bancari (20 dígits) associat amb un abonament per al pagament domiciliat de les factures.

TAMER 

És una taxa diferent de la que es paga per la recollida de fems en general, es destina al tractament i valorització de residus urbans així com a l'eliminació del seu rebuig a través de plantes de compostatge, ecoparcs i plantes d'eliminació.

TARGETA D'AUTOLECTURA

És una targeta que el lector deixa al domicili quan, en cas de comptadors interiors, no li ha sigut possible accedir a l'immoble per a la presa de la lectura. El client ha d'anotar la lectura del seu comptador i fer-la arribar a la companyia seguint les instruccions que s'hi detalla.