Normes d’ús i accés al lloc

Mitjançant el lloc Web d'EMIVASA, accessible a través de la direcció URL www.emivasa.es, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l’Estat espanyol, l’accés a una sèrie de servicis i continguts relacionats amb el subministrament de l’aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. (d'ara endavant EMIVASA) 
Reino de Valencia nº 28, 46005 València, España
CIF A-97197511

USUARIS

L’accés a i/o ús del lloc web de EMIVASA atribuïx a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant des d’eixe mateix moment, plenament i sense cap reserva les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substituïxen les condicions generals en relació amb determinats servicis i continguts del lloc web.  

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT

EMIVASA garantix que tots els continguts i servicis que s’oferixen en www.emivasa.es respecten el principio de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, el USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i servicis de www.emivasa.es, que mai podran ser utilitzats per a activitats il•lícites, o que puguen ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part del USUARI dels continguts i servicis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL

EMIVASA podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els servicis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc Web.

VERSIONS EN ANGLÉS I EN VALENCIÀ

Tota la informació i documentació disponibles en la versió en anglés/valencià de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès/valencià i el de la versió original en castellà prevaldrà el d'esta última.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’accés i la utilització de les pàgines de www.emivasa.es es realitzaran baix la única i exclusiva responsabilitat del USUARI. EMIVASA no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjuís de tota naturalesa que se deguen a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.emivasa.es, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta de utilitat, adequació o validesa dels servicis i continguts que s’oferixen en www.emivasa.es, respecte als resultats i expectatives del USUARI. 3. L’existència de virus o programes a l’ordinador del USUARI o per la presència de virus als servicis prestats por tercers a través de www.emivasa.es.

DURACIÓ

La duració de la prestació del servici del lloc Web i dels servicis és de caràcter indefinit.Sense perjuí de l’anterior, EMIVASA es reserva el dret per a interrompre, suspendre o terminar la prestació del servici del Web o de qualsevol dels servicis que l’integren als mateixos térmens que s’arrepleguen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.emivasa.es, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de EMIVASA, excepte que en les mateixes s’indique que pertanyen a altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no haja segut expressament autoritzada pels seus titulars, constituïx una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús es regiran por el previst en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca cualquier discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, EMIVASA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del USUARI. En el suposat que l’USUARI tinga el seu domicilio fora d’Espanya, EMIVASA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

DRET D’ACCÉS

Les dades de caràcter personal que el Usuari pot proporcionar mitjançant els formularies de registre que hi ha a les pàgines que integren el domini www.emivasa.es o que en el futur puga proporcionar, seran recollides en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és la EMIVASA.El Usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els térmens establerts en la legislació vigent, enviant la seua petició al Departament d’Atenció al Client EMIVASA, c/ Santa Amalia, nº 2, Entresol Baix - València amb la referència "Protecció de Dades" o des d’esta mateixa web, a través del Formulari "Contacte amb nosaltres" de l’Oficina Virtual.

DRET DE RETENCIÓ

Mitjançant l'accés a l'opció «Dades personals» que trobarà en l'Oficina Virtual, podrà rectificar les seues dades personals quant al tractament de clients. Si no disposa de certificat digital o DNI electrònic, pot exercitar el dret de rectificació dirigint-se per escrit a Atenció al Client, Gran Via Marqués del Túria, núm. 19 (46005, València).

DRET D'OPOSICIÓ

L'informem que, en virtut de l'article 34 del RD 1720-2007, Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, en el tractament de dades de clients de la forma en què es duu a terme no és aplicable el dret d'oposició, encara que sí que s'aplica el dret de cancel·lació.

DRET DE CANCEL.LACIÓ

Mitjançant l'opció «Cancel·lació de dades» podrà sol·licitar la cancel·lació de les seues dades corresponents al tractament de clients, que només serà possible si totes les seues relacions comercials mantingudes amb l'empresa estan completament finalitzades i resoltes. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, de les quals es conservarà únicament a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Rebrà una notificació de resposta de l'empresa sobre este tema. Si no disposa de certificat digital o DNI electrònic, pot exercitar el dret de cancel·lació dirigint-se per escrit a Atenció al Client, Gran Via Marqués del Túria, núm. 19 (46005, València).

EMIVASA