Normes d’ús i accés al lloc

Mitjançant el lloc Web d'EMIVASA, accessible a través de la direcció URL www.emivasa.es, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l’Estat espanyol, l’accés a una sèrie de servicis i continguts relacionats amb el subministrament de l’aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

EMPRESA MIXTA VALENCIANA D'AIGÜES, S.A. (d'ara en avant EMIVASA)
Regne de València núm. 28 46005, València, Espanya
CIF A-97197511
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 7158, Libro 4461, Folio 51, Sección 8, Hoja V-83012, Inscripción 1ª.

USUARIS

L'accés a i/o ús del lloc web de EMIVASA atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aqueix mateix moment, plenament i sense reserves les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substituïsquen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT

EMIVASA garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen en www.emivasa.es respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, l'USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis de www.emivasa.es que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites, o que puguen ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l'USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL

EMIVASA podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l'estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del lloc web.

TRADUCCIÓ A l'ANGLÉS I VALENCIÀ

Tota la informació i documentació disponible en la versió en anglés/valencià de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglés/valencià i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L'accés i la utilització de les pàgines de www.emivasa.es es realitzaran sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'USUARI. EMIVASA no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguen a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.emivasa.es, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen en www.emivasa.es, respecte als resultats i expectatives de l'USUARI. 3. L'existència de virus o programes en l'ordinador de l'USUARI o per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de www.emivasa.es

DURACIÓ

La duració de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EMIVASA es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.emivasa.es, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de EMIVASA, llevat que en les mateixes s'indique que pertanyen a un altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no haja sigut expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, EMIVASA i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI. En el cas que l'USUARI tinga el seu domicili fora d'Espanya, EMIVASA i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

DRETS SOBRE DADES PERSONALS

Les dades personals que ens aporte amb l'ús de la web, telèfon, o en les oficines d'atenció presencial, seran tractats per l'empresa titular indicada a dalt amb la finalitat d'atendre les seues sol·licituds o desenvolupar els contractes que haguera formalitzat. Es conservaran pel temps necessari per a realitzar aqueixos serveis, quedant finalment en un arxiu històric sense tractaments addicionals, exceptuant els que requerisca la normativa vigent. Per a exercitar els drets sobre les seues dades pot fer-ho mitjançant aquests canals:

  1. Per a les seues dades com a persona usuària del proveïment d'aigua de València, dirigint-se a l'Ajuntament de València, responsable de les dades de les persones usuàries del servei de proveïment d'aigua potable, en els següents enllaços:
  2. Per a altres tractaments de dades personals dels quals EMIVASA és responsable del tractament (aspirants a llocs de treball, assistents a esdeveniments...):
    • Per escrit al domicili social de l'empresa indicat a dalt.
    • A les nostres oficines d'atenció al client.
    • Mitjançant la web, prement ací.

EMIVASA