Preguntes freqüents

Contractació

L'usuari del servici és aquella persona física o jurídica que formalitza el contracte de subministrament d'aigua amb l'empresa subministradora.

És aquella que s'obté de la presa de lectura del comptador. La pot aportar el lector,  el mateix usuari o bé mitjançant la telelectura de comptador.

És el número d'identificació de l'abonat i coincidix amb el número de referència de la factura. És el número que l'empresa assigna a un abonat quan aquest formalitza el contracte de subministrament d'aigua. Un abonat sols tindrà assignat un NIA, amb  tants subNIA com contractes d'aigua tinga o haja tingut amb l'empresa.

D'acord amb els articles 32 i 33 de la Llei 3/2004 d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació de 30 de juny de 2004 (BOE 174 de 20/07/2004) les empreses subministradores no poden contractar subministraments en immobles que manquen de la corresponent llicència.

D'acord amb l'article 226 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat de 25 de juliol de 2014 (BOP 231 de 23/09/2014) les empreses subministradores exigiran al titular de l'obra o activitat, l'acreditació de l'obtenció dels corresponents instruments d'intervenció urbanística i ambiental que habilite el titular a executar l'obra o a exercir l'activitat que en el local es desenvoluparà.

 Pot consultar els tràmits d'obtenció, a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València

En la majoria de poblacions l'import que cal facturar en una alta inclou els següents conceptes:

despeses administratives, instal·lació i col·locació del comptador, i les fiances corresponents. Pot consultar l'import exacte de la tarifa d'alta per a una determinada població en la secció de tarifes.

Pot contractar el subministrament a través del telèfon d'atenció al client (96 386 06 00), l'oficina virtual, o en la nostra xarxa d'oficines d'atenció al públic. En la secció Contractació pot consultar tot el que necessita per a contractar segons la població.

En les 48 hores laborables després de formalitzar la contractació, excepte impossibilitat d'accés a l'immoble, de contacte amb l'abonat, o qualsevol altre problema tècnic o administratiu imputable al propietari o a l'abonat.

Si vosté ens facilita un número de telèfon sempre podrem contactar amb vosté davant de qualsevol incidència relacionada amb el seu subministrament o amb tràmits vigents.

Per a poder realitzar gestions per internet a través de l'oficina virtual. 

Per a rebre el correu correctament així com les notificacions (cartes certificades que sols pot recollir el titular del contracte).

El canvi de titularitat és gratuït excepte en aquelles poblacions en què s'exigisca el cobrament d'una taxa municipal.

Pot realitzar el canvi de titularitat del subministrament a través del telèfon d'atenció al client, de l'oficina virtual, o en la nostra xarxa d'oficines d'atenció al públic. En la secció 'Requisits' pot consultar tot allò que necessita per a canviar la titularitat d'un subministrament segons la població.

Es podrà subrogar un contracte en qualsevol d'aquests tres supòsits:

 • Per defunció de persones físiques. Es podran subrogar el seu cònjuge o parella de fet, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans que hagueren conviscut habitualment en l'habitatge almenys dos anys abans de la data de la defunció. No seran necessaris dos anys de convivència per a aquells que estigueren sotmesos a la pàtria potestat del finat ni per al cònjuge o hereus.
 • Per transformació o fusió d'entitats jurídiques.
 • Per separació o divorci en favor de la part que tinga l'ús i gaudi de l'habitatge segons sentència o acord.

Existix un termini màxim de 6 mesos a partir de la data del fet que ho ha causat, que possibilita la petició de subrogació, en tots els casos no ha d'existir deute en el domicili que es subrogarà ni en cap altre domicili del nou titular.

Pot donar de baixa un subministrament a través del telèfon d'atenció al client, de l'oficina virtual, o en la nostra xarxa d'oficines d'atenció al públic. En la secció 'Requisits' pot consultar tot allò que necessita per a donar de baixa el contracte segons la població.

És aquella factura que es genera en sol·licitar la baixa del subministrament d'aigua. El període de temps que comprén és des de l'última factura gestionada fins a la data de l'esmentada sol·licitud.

És el domicili al qual la companyia enviarà les notificacions i factures del subministrament. Per defecte és el mateix de subministrament.

El titular del subministrament pot modificar el domicili de notificacions accedint a l'Oficina Virtual o cridant al telèfon d'atenció al client.

Li suggerim se sume al compromís pel medi ambient amb l'activació de factures en PDF i notificacions telemàtiques en el seu correu electrònic. Enllaç a Alta Factura PDF


Cita prèvia

EMIVASA posa al seu abast un nou servici de cita prèvia. Per a sol·licitar cita prèvia per a les seues gestions pot accedir al nostre portal de Cita prèvia. I recorde que pot fer les seues gestions les 24 hores del dia mitjançant l'Oficina Virtual.


Lectura

Per a la presa de lectura cal tindre en compte que existixen dos formats de presentació de lectura. Independentment del format del comptador, sols es consideraran els dígits en negre a l'hora de la presa de lectura (prea de lectura en m³).

 • Comptadors de dígits: es facilitarà la lectura considerant únicament els dígits en negre.
 • Comptadors de sagetes: es facilitarà la lectura considerant únicament les sagetes de color negre. 

Per a facturar-li exactament allò que consumix, i així evitar que se li facture amb una lectura estimada, que pot ser en excés o en defecte.

 • A través d'aquesta pàgina web en la secció lectures de l'Oficina Virtual.
 • Emplenant i  enviant per correu la targeta d'autolectura que el lector deixa en el seu domicili quan no ha pogut accedir-hi.
 • A través del nostre telèfon d'atenció al client.
 • En qualsevol de les nostres oficines d'atenció al client.

El personal de l'empresa va identificat amb el corresponent carnet de l'empresa, que estarà obligat a mostrar a l'abonat sempre que li siga sol·licitat.

És aquella que és utilitzada per a la facturació, en no disposar d'una lectura real del comptador. Hi ha diversos motius pels quals podem no disposar d'una lectura real del comptador:

 • Comptador dins de l'habitatge sense accés.
 • Cambra de comptadors amb clau particular i ningú ens hi dóna accés.
 • Comptador avariat.
 • Per ser el període de facturació inferior al de presa de lectures establert en la població corresponent.

Facturació i cobrament

L'abonament de les factures periòdiques del servici s'efectuarà preferentment pel sistema de domiciliació bancària, en defecte, pot utilitzar els següents mitjans de pagament:

1) pagament de factures On-line amb targeta bancària

2) pagament en entitat bancària col·laboradora (si la factura està en termini i inclou codi de barres a este efecte)

3) en efectiu o targeta bancària en les oficines d'EMIVASA, en dies hàbils i d'horari d'oficina. (contacte)

 • A través d'aquesta pàgina web en la secció domiciliació bancària de l'Oficina Virtual (requerix certificat digital i ser titular de l'abonament).
 • A través del nostre telèfon d'atenció al client.
 • En qualsevol de les nostres oficines d'atenció al client.
 • Major comoditat: sense desplaçaments ni cues.
 • Control total: sobre els pagaments per la regularitat que es realitzaran en el seu compte bancari.
 • Major tranquil.litat: si es produïx alguna devolució bancària li enviem una carta en què li notifiquem la situació i podrà activar novament les seues dades bancàries en el nostre Servici Telefònic d'Atenció al Client.
 • Rapidesa: en els tràmits que vosté desitge realitzar. Utilitzant el nostre Servici Telefònic d'Atenció al Client podrà canalitzar múltiples gestions a través de la seua domiciliació bancària.
 • Transparencia: en la informació d'allò que paga. Rebrà del seu banc un extracte amb el detall dels seus consums i conceptes facturats.
 • Seguretat: Amb la domiciliació bancària queda constància del pagador de la factura.
 • Gratuït: Realitzem el càrrec dels seus rebuts sense cap recàrrec.

El període de pagament voluntari és de 30 dies naturals des de l'emissió de la factura.

L'entitat subministradora podrà suspendre el subministrament als seus clients o usuaris si aquests no satisfan, en el període establert, l'import dels servicis d'acord amb allò estipulat en el contracte de subministrament o pòlissa d'abonament. Tot açò sense perjudici  que les factures que continuaren impagades continuen el seu procediment de pagament en via executiva.

Transcorregut el termini establert des de la data de tall de subministrament, si el client no ha pagat els rebut pendents, es donarà per acabat  el contracte sense perjudici dels drets de l'Entitat Subministradora a l'exigència del pagament del deute i al rescabalament dels danys i perjudicis que pogueren haver-hi.

Cal abonar totes les factures pendents,  a més de la factura de reposició de servici, sempre que no tinga el comptador retirat. En aquest cas haurà de sol·licitar una alta nova de subministrament.

És aquella en la qual s'aplica una tarifa inferior a la quota de consum, si es compleixen alguns requisits.

En l'apartat tarifes podràs consultar els requisits i el càlcul de les bonificacions.

Encara que semble poca la quantitat que es perd per una cisterna que no tanca correctament, es poden arribar a perdre fins a 8640 litres en 24 hores.


Comptador

És un aparell mecànic de mesura que comptabilitza el consum d'aigua realitzat.

Aquests fets es produïxen generalment a última hora del matí o a primeres hores de la vesprada, i a més es suplanta la identitat dels nostres operaris.

 • El nostre personal va degudament uniformat i identificat.
 • Mai exigixen el pagament directe als veïns de cap quantitat per revisió, substitució i/o manteniment de comptador.

En el cas que, malgrat totes las precaucions, es produïsca un robatori de comptadors, li informem del procediment de treball previst per a la seua restitució:

 • El Centre d'Atenció Telefònica, quan reba l'avís/avisos de sostracció de comptadors en un edifici, generarà el corresponent part de treball i procedirà a la reposició dels comptadors sostrets en el termini més breu possible (en general en el mateix dia), i instal·larem el comptador que corresponga.
 • Al dia següent (hàbil), des del nostre Servici d'Atenció al Client es contactarà amb els titulars del subministrament afectat per a resoldre les qüestions administratives i facturar el cost estricte del comptador instal·lat, sense considerar cap altre concepte addicional.
 • Finalment, els recordem que la nostra empresa, amb ànim de facilitar el millor servici als seus clients, està operativa les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i posa al sueu abast un servici d'atenció telefònica (laborables de 8:00 a 20:00 hores per a l'atenció comercial, i les 24 hores, tots els dies, per a l'atenció d'avaries i emergències), així com la seua pàgina web, des d'on podrà realitzar les gestions que necessite.

El comptador és un aparell mecànic de mesura amb una vida útil limitada. Depassada aquesta, minva la seua precisió i augmenta el risc de subcomptatge o de sobrecomptatge, així com de bloqueig i obstruccions, la qual cosa provoca la disminució de la pressió efectiva del servici en l'habitatge.

Mentres que el sobrecomptatge perjudica al client en tant que es produïx una lectura superior als metres cúbics realment consumits, el subcomptatge va en perjudici del servici, no sols perquè provoca un consum incontrolat d'un bé escàs com és l'aigua, sinó que a més provoca un desequilibri econòmic en el servici que, en aquest cas, haurà de ser assumit per tots els usuaris, ja que és allò més just i equitatiu que cada usuari pague d'acord amb el consum realitzat.

Els operaris no li reclamaran mai cap import pels treballs realitzats. Si l'operació requereix el pagament d'alguna quantitat s'inclourà en una factura que podrà pagar en oficines o mitjançant domiciliació bancària.

El personal de l'empresa va identificat amb el corresponent carnet de l'empresa, que estarà obligat a mostrar a l'abonat, sempre que li siga sol·licitat. Si hi haguera cap dubte sobre la identitat de l'operari, pot posar-se en contacte amb el nostre telèfon d'atenció al client per a confirmar-ho.

Una verificació oficial del comptador es aquella realitzada a través de la Delegació Provincial amb competències en matèria d'Indústria. El client pot sol·licitar aquesta prova sempre que no estiga conforme amb els resultats de les proves realitzades per l'empresa subministradora. L'import d'aquesta verificació serà pagada per l'usuari si les proves de l'administració competent determinen que el comptador funciona correctament o amb subcomptatge, en cas contrari, aquestes despeses seran a càrrec de l'empresa subministradora.

El descalcificador, per al seu funcionament, utilitza una determinada quantitat d'aigua que posteriorment rebutja amb la finalitat d'eliminar la cal a través del desguàs en allò que s'anomena procés de regeneració.

Com aquests aparells es col·loquen en el tub d'alimentació, abans de la bateria de comptadors, l'aigua rebutjada no es comptabilitza per cap aparell de mesura, cosa que constituïx un frau.

Per tal d'evitar aquesta situació, i tal com indica en el Document Bàsic de Salubritat (Codi Tècnic de l'Edificació) HS4 Subministrament d'Aigua, en l'apartat 5.1.4.2 Muntatge dels equips de descalcificació, el descalcificador haurà d'instal·lar-se sempre després d'un comptador que en aquest cas registrarà tant l'aigua consumida pel descalcificador com les consumides pels habitatges (registrada pels comptadors divisionaris). És per açò que es requerix contractació d'aquest comptador.

Per a calcular i facturar el consum corresponent al descalcificador es lleva del consum registrat pel comptador general, la suma del consum registrat pels comptadors divisionaris, que ja ha estat facturat de forma individual a cada habitatge, i aquesta diferència serà el consum que es facturarà.


Notificacions i cartes rebudes

En la carta de pèrdua de senyes, li comuniquem que el seu banc ha tornat seus rebuts, i des de la data indicada la domiciliació bancària ha quedat sense efecte i per tant no es giraran més rebuts al seu compte.

Per a domiciliar novament el pagament dels seus rebuts i evitar l'inici del procés de suspensió del subministrament, ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'atenció al client o a través de qualsevol de les nostres oficines d'atenció al públic.

En la carta de suspensió de subministrament, li comuniquem que ha finalitzat el període voluntari de pagament de la factura indicada/les factures indicades i s'ha iniciat el procés de suspensió de subministrament, i se l'informà a més de la data a partir de la qual l'empresa subministradora està autoritzada per l'Ajuntament per suspendre el subministrament del seu immoble.

Ha de dirigir-se a qualsevol de les nostres oficines d'atenció al públic i abonar las factures degudes abans de la data indicada en la carta.

En la carta de no disposició de lectura real, li comuniquem que no disposem d'una lectura real del seu comptador per un període de temps superior a l'establert en el reglament de servici amb el possible perjudici que per a vosté puga significar aquest període prolongat d'estimació de consums.

Li recomanem facilitar la lectura del seu comptador a través del nostre telèfon d'atenció al client o des de la secció 'Lectures' de l'Oficina Virtual.

En la carta de consum elevat, li comuniquem que hem observat que últimament s'ha produït un augment considerable del consum, respecte al seu consum habitual. Açò pot ser causat per una errada de lectura, per un canvi en els costums de consum o bé per un problema associat a la seua instal·lació interior.

En cas de tractar-se d'una lectura correcta i no s'haja produït un canvi en els seus costums de consum, li recomanem que revise la seua instal·lació interior.

En la carta d'emplaçament en males condicions, li comuniquem que no s'ha pogut efectuar el canvi del comptador del seu abonament perquè l'emplaçament presenta alguna deficiència.

Una vegada reparada la deficiència, ha de posar-se en contacte amb nosaltres  a través del nostre telèfon d'atenció al client per tal de concertar una cita per al canvi de comptador.

En la carta d'ús fraudulent, li comuniquem que està gaudint del servici d'aigua de forma il·legal, ja que no disposa d'un contracte amb l'empresa subministradora.

Ha d'iniciar els tràmits per la contractació a través de les nostres oficines d'atenció al públic, del telèfon d'atenció al client o en la secció d' 'Alta de subministrament' de l'oficina virtual, i es paralitzaran així els procediments legals i administratius iniciats a partir d'aquesta situació.


Avaries

Pose's en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'avaries o a través de l'oficina virtual, per a comunicar l'avaria.

Haurà de comprovar els següents punts per a  determinar si es tracta d'un problema de la seua instal·lació interior o un problema del comptador:

 • Que els filtres de les aixetes no estiguen obstruïdes.
 • Que les claus de pas del comptador i de l'habitatge estiguen totalment obertes.
 • Si hi ha falta de pressió en totes les aixetes de l'habitatge.
 • Si disposa de bomba de pressió en l'edifici, que estiga funcionant correctament.

Una vegada comprovats tots els punts anteriors, si la pressió de l'aigua continua sent insuficient, pose's en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'avaries o a través de l'oficina virtual per tal de comunicar l'avaria.

De forma senzilla, podrà comprovar si té alguna fuita en la seua instal·lació si realitza la següent prova:

Durant la nit, una vegada ja no es realitze consum d'aigua i amb totes les aixetes tancades, es procedirà a prendre la lectura del comptador. Al dia següent, abans d'obrir cap aixeta, prendrem novament la la lectura. Aquesta haurà de ser la mateixa, si no fóra així, és possible que hi haja pèrdues d'aigua.

Les instal·lacions interiors del subministrament d'aigua de l'immoble són el conjunt de canonades i els seus elements de control, maniobra i seguretat posteriors a la clau de registre en el sentit de la circulació normal del flux d'aigua. Les seues operacions de manteniment i conservació són responsabilitat de la propietat i  no de l'empresa subministradora, la responsabilitat de la qual acaba en la clau de registre situada en la via públic enfront de la façana del immoble que cal proveir.

Encara que semble poca la quantitat que es perd per una cisterna que no tanca correctament, es poden arribar a perdre fins a 8640 litres en 24 hores


Denúncies

Pose's en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'atenció al client.


Reglament de servici

El reglament del servici té l'objectiu de regular les relacions entre l'entitat subministradora que preste el servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i els seus abonats, i assenyala els drets i les obligacions bàsics per a cada una de les parts.

Consulta el Reglament de Servici de Proveïment d'Aigua Potable de la Ciutat de València  (Publicat en B.O.P. nº 219 de 14.09.2004)

Notificació EMIVASA assumeix la gestió de Les Llosetes (Benifaraig, Borbotó, Carpesa) – Veure resolució


Reclamacions

Pot presentar qualsevol tipus de queixa, incidència o reclamació el titular del subministrament o persones autoritzades, a través dels diferents canals habilitats: telèfon d'atenció al client, Oficina Virtual , a la nostra xarxa d'oficines d'atenció al públic o per correu electrònic o tradicional. En la secció Contacte pot consultar totes les dades necessàries.


Tarifes

Recaptat per compte de la Generalitat Valenciana destinat a cobrir el cost del tractament i depuració de les aigües residuals així com de construcció d'Estacions de Tractament d'Aigües Residuals (EDARs). Les aigües residuals han de ser tractades i depurades de manera que no siguen nocives per al nostre medi ambient. La Generalitat Valenciana és la institució encarregada de la construcció d'instal·lacions adequades per a aquest objectiu així com de la seua explotació i manteniment. Consta d'una quota de servici i una quota de consum que depén dels m3 d'aigua consumits.

Més informació al web de l’EPSAR.

És la Taxa per prestació del servici metropolità de tractament i eliminació de residus urbans i la seua normativa està regulada per l'Ordenança Fiscal publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València el 28 d'agost de 2008. La tarifa actual es publicà en el BOPV nº 306 de 24 de desembre de 2012 i es modificà en el BOPV nº 304 de 23 de desembre de 2014, en el BOPV nº 250 de 31 de desembre de 2015, i en el BOPV nº 246 de 27 de Diciembre de 2017.

És una taxa diferent a la que es paga per la recollida de fem en general, perquè aquesta es destina al tractament valorització de residus urbans així com a l'eliminació del seu rebuig a través de plantes de compostatge, ecoparcs i plantes d'eliminació.

Aquesta taxa és de recepció obligatòria tant en los domicilis particulars com en les activitats econòmiques.

Es recapta per l'EMTRE i en tots els municipis del seu àmbit de actuació.

És l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus que, d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la Normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació que s'hi preveuen, s'ocupa de la gestió d'ecoparcs, abocadors, plantes de tractament de residus, plantes de valorització i compostatge..

L'àmbit d'actuació de l'EMTRE està integrat pels municipis de l'Àrea Metropolitana de València: Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Montcada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Puçol, El Puig, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Sant Antoni de Benaixeve, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella.

La cuota tributaria de esta Tasa se establece en las siguientes cuantías, en función del uso al que se destina el suministro de agua:

1.- Domicilios particulares, dónde se distinguen 5 tramos de consumo:

 • Tramo A Hasta 50 m3/año 33,00 €/año, equivalente a 2,75 €/mes
 • Tramo B De 50 m3/año a 65 m3/año 35,00 €/año, equivalente a 2,92 €/mes
 • Tramo C De 65 m3/año a 90 m3/año 108,00 €/año, equivalente a 9,00 €/mes
 • Tramo D De 90 m3/año a 195 m3/año 111,00 €/año, equivalente a 9,25 €/mes
 • Tramo E Más de 195 m3/año 226,00 €/año, equivalente a 18,83 €/mes

2.- Comunidades de vecinos, servicio de escalera donde se distinguen 3 tramos de consumo:

 • Tramo EA Hasta 10 m3/año 20,00 €/año, equivalente a 1,67 €/mes
 • Tramo EB Más de 10 m3/año y hasta 100 m3/año 100,00 €/año, equivalente a 8,33 €/mes
 • Tramo EC Más de 100 m3/año 240,00 €/año, equivalente a 20,00 €/mes

3.- Actividades económicas:

3.1.-Se determinan los siguientes grupos en función de la generación de residuos:

Grupo 1: Se incluyen los siguientes epígrafes:

  • Bares, cafeterías, heladerías y horchaterías: 672-673-674-675-676
  • Hoteles sin restaurante sin bar u otro tipo de restauración: 681-682-683-684 y 685

Grupo 2: Se incluyen los siguientes epígrafes:

  • Comercio minorista de productos alimentarios: 641-642-643-644 y 647
  • Comercio minorista de flores y plantas: 659.7
  • Instalaciones Deportivas: 967.1 y 968.1
  • Centros de enseñanza sin comedor: 931.3-932 y 933
  • Servicios de hospedaje sin restaurante, pero con bar u otro servicio: 681-682-683-684-685-686-687
  • Salas de baile, discotecas y actividades recreativas: 965.1-965.2-965.5-969.1-969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981 y 963.1

Grupo 3: Se incluyen los siguientes epígrafes:

  • Supermercados y similares: 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2

Grupo 4: Se incluyen los siguientes epígrafes:

  • Restaurantes y caterings: 671-677
  • Centros de enseñanza con comedor: 931.1-931.2-931.4-931.5 y 952

Grupo 5: Se incluyen los siguientes epígrafes:

  • Hoteles con restaurante: 681-682-683 y 684
  • Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana: 941
  • Colegios mayores y residencias de estudiantes: 935
  • Asistencia y servicios sociales en centros residenciales: 951
  • Centros penitenciarios y cuarteles militares (no pagan IAE, pero sí Tasa)

Grupo 6: Se incluyen el resto de actividades económicas no detalladas en los grupos anteriores.

3.2.-Para cada grupo se distinguen los siguientes tramos de consumo:
GRUPO
TRAMO
CONSUMO
TARIFA ANUAL
TARIFA MENSUAL
Grupo 1 Tramo A 0-195 m3 176,00€ 14,67€
Grupo 1 Tramo B Más de 195 m3 264,00€ 22,00€
         
Grupo 2 Tramo A 0-150 m3 239,00€ 19,92€
Grupo 2 Tramo B 150-275 m3 380,00€ 31,67€
Grupo 2 Tramo C Más de 275 m3 760,00€ 63,33€
         
Grupo 3 Tramo A 0-195 m3 309,00€ 25,75€
Grupo 3 Tramo B Más de 195 m3 927,00€ 77,25€
         
Grupo 4 Tramo A 0-130 m3 309,00€ 25,75€
Grupo 4 Tramo B 130-260 m3 463,50€ 38,63€
Grupo 4 Tramo C 260-600 m3 927,00€ 77,25€
Grupo 4 Tramo D 600-1.200 m3 1.854,00€ 154,50€
Grupo 4 Tramo E 1.200-6.000 m3 3.708,00€ 309,00€
Grupo 4 Tramo F 6.000-12.000 m3 7.416,00€ 618,00€
Grupo 4 Tramo G Más de 12.000 m3 14.832,00€ 1.236,00€
         
Grupo 5 Tramo A 0-130 m3 386,00€ 32,17€
Grupo 5 Tramo B 130-260 m3 579,00€ 48,25€
Grupo 5 Tramo C 260-600 m3 772,00€ 64,33€
Grupo 5 Tramo D 600-1.200 m3 1.544,00€ 128,67€
Grupo 5 Tramo E 1.200-6.000 m3 3.600,00€ 300,00€
Grupo 5 Tramo F 6.000-12.000 m3 7.200,00€ 600,00€
Grupo 5 Tramo G 12.000-18.000 m3 10.800,00€ 900,00€
Grupo 5 Tramo H 18.000-24.000 m3 14.400,00€ 1.200,00€
Grupo 5 Tramo I 24.000-50.000 m3 21.600,00€ 1.800,00€
Grupo 5 Tramo J Más de 50.000 m3 25.920,00€ 2.160,00€
         
Grupo 6 Tramo único Único 113,00€ 9,42€

4.- Comptadors generals

En els supòsits d'edificis d'habitatges, oficines o de centres i galeries comercials que compten amb un comptador general, es facturarà una quota TAMER calculada com la suma de tantes quotes com habitatges i/o locals independents existisquen aigües a baix del comptador general amb el tipus de tarifa que corresponga, domicili particular o activitat econòmica, i tram de tarifa que cal aplicar en cada cas d'acord amb el consum que resulte de dividir el consum total facturat durant els dotze mesos anteriors al 30 de setembre de l'any anterior a la de la meritació de la taxa al comptador general entre els habitatges i/o locals considerats..

La quota anual dividida en parts iguals entre totes les factures d'aigua d'un any.

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
Plaça de l'Ajuntament, 9

Atenen presencialment només amb cita prèvia:
emtre@emtre.es
Tel. 963.533.790
www.emtre.es