Oxidació avançada


  • Duración: 2016-2017

Estratègies d’oxidació avançada en pretractament d’ETAP

En l’estudi a escala pilot, s’assaja, en el pre-tractament, la dosificació d'ozó (pre-ozonització) i oxidació avançada (AOP) mitjançant l'addició de peròxid d’hidrogen al sistema (H2O2+O3). Els processos d'oxidació avançada (AOP) fomenten la formació del radical hidroxil, un oxidant més potent que l'ozó.

La dosificació d'ozó i/o ozó + peròxid, suposa un tractament eficaç, aplicat en obra de presa-pre-tractament, que actua de forma conjunta sobre problemes en l’aigua bruta, com ara: clòtxina zebra, presència estacional de substàncies sàpides, o precursors de trihalometans; a més d’eliminar contaminants emergents, l’eficàcia del qual està altament provada amb estudis publicats.