Simulador hidràulic


  • Duración: 2012-2014

Estudi i desenvolupament d’un simulador hidràulic del sistema d’abastiment d’aigua a nuclis urbans i la seua àrea metropolitana per al control de la xarxa en temps real

La moderna gestió dels abastiments d’aigua urbans, requerix cada vegada més la utilització de models matemàtics de la xarxa de distribució, donada la complexitat de l’entramat de canonades, depòsits, bombejos i elements de regulació que són necessaris per a garantir el transport de l’aigua des de les fonts de subministrament fins l’abonat final, en condicions de pressió i qualitat adequades.

Tot això conduïx a la necessitat de planificar les futures actuacions sobre la xarxa i la seua regulació, amb l’ajuda d’un model matemàtic. A més, moltes de les decisions han de prendre's en breu espai de temps, la qual cosa exigix treballar amb els models en temps real o quasi-real. D’altra banda, els models utilitzats, inclús reflectint únicament les canonades arterials, han d’estar degudament calibrats per a ser fiables.

Ambdós requisits constituïxen un repte, que són abordats en el projecte on es desenvolupa un sistema simulador en temps real, que modelitza les adduccions en un nucli urbà i la seua xarxa arterial de distribució, incorporant també la xarxa d’alta pressió que dóna abastiment a tota l'àrea metropolitana, incloent els punts d'entrega als municipis, la informació dels quals es rep en temps diferit.