PLATINA


  • Duración: 2015-2016
  • Organismo: IVACE
  • Programa: Programa de certificación I+D+i

Plataforma interoperable de gestió integral del cicle de l'aigua

El projecte es basa en la creació una plataforma interoperable amb una major capacitat de resposta i reacció davant de l'evolució i canvis dels sistemes, la qual cosa permet implementar un nou entorn escalable, intel·ligent i funcional de màxima adaptació a les variacions, requeriments i necessitats puntuals del sistema que controla el cicle de gestió de l'aigua. Esta plataforma significa una bolcada tecnològica ja que implementa una millora i optimització dels processos, permetent als usuaris executar les seues funcionalitats de gestió, control, suport, avaluació, seguiment i traçabilitat del sistema i els seus servicis d'una manera molt més intel·ligent i interconectada.

Projecte cofinançat pels fons FEDER, dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (Exp.IMACPA/2016/230)"